Auditories energètiques

4 anys de l’entrada en vigor del Reial Decret 56/2016, d’auditories energètiques per a grans empreses

Introducció

Aprofitant que el passat 12 de febrer es van complir 4 anys de la publicació i entrada en vigor del Reial Decret 56/2016, en què s’obligava a les qualificades com a “grans empreses”, a realitzar i registrar davant l’ens competent unes auditories energètiques.

Redactem aquest article on d’una banda fem balanç de l’impacte que ha tingut en les empreses i per altra recordem en què consistia una auditoria energètica i les diferents qüestions que es plantejaven les empreses l’aplicació del Decret.

Passats ja 4 anys de la publicació del Decret, en aquest any 2020 moltes de les empreses que tenien l’exigència de fer una auditoria energètica se’ls hi exigeix la redacció d’una de nova.

A GARRIGA ENGINYERS durant l’any 2016 ja varem realitzar varies auditories energètiques, tant en el sector industrial com en el comercial, amb resultats més que satisfactoris per als nostres clients, convencent-los de l’essència i utilitat que pot tenir per a les seves empreses una correcta realització de les mateixes. De fet, en l’actualitat ja estem treballant en la seva actualització, marcant nous objectius d’eficiència i estalvi.

Balanç de situació de l’aplicació del Reial Decret 56/2016, a 4 anys de la seva entrada en vigor.

Respecte al balanç que en fan les administracions de l’entrada en vigor de l’esmentat Reial Decret, tot i no haver dades publicades al respecte, és més aviat pobre.

El passat dijous dia 6 de febrer es va celebrar dins les jornades tècniques de la fira #Genera2020, una jornada organitzada per l’associació a3e sota títol ”Balance de la aplicación del RD 56/2016 en las CCAA. Calidad y nuevas tecnologías para acelerar la transición energètica”, a la que GARRIGA ENGINYERS va assistir.

En aquesta jornada es va analitzar com s’està implantant el RD 56/2016 per part de les comunitats autònomes després de quatre anys de la seva entrada en vigor, i poder mostrar una radiografia de com han estat aquests primers anys. Comptava amb la participació de representants de diferents ens de les comunitats autònomes encarregats del registre i inspecció de les auditories energètiques executades fa 4 anys, concretament les comunitats autònomes representades eren Andalusia, Castella i Lleó, i Catalunya.

Els representants de les diferents administracions van coincidir en les dificultats que s’han trobat per gestionar el gran volum d’informació rebuda. Això totes les comunitats ho han resolt informatitzant les comunicacions via plataformes informàtiques, en el cas de Catalunya, la comunicació aquest any es realitzarà mitjançant el portal Canal Empresa.

També van coincidir tots els ponents en l’incomplet o baix nivell d’algunes de les auditories presentades i inspeccionades, es van donar com a xifres que només el 25 % de les auditories inspeccionades van ser qualificades com a favorables. Finalment, també van coincidir en el baix nombre de Sistemes de Gestió de l’Energia trobats i el baix nivell d’implementació de les mesures després de la realització de les auditories energètiques, tan sols ho van aplicar entre un 1 i  1,5% de les empreses.

Això dóna una idea que, ara per ara, aquest RD no està aconseguint els objectius plantejats: que les empreses adoptin mesures d’eficiència energètica.

Eficiència energètica
Eficiència energètica

Aspectes a destacar i que regula el R.D. 56/2016

Una vegada fet el balanç del que ha sigut l’aplicació del Reial Decret 56/2016, d’auditories energètiques, i donat que aquest any tornarà a ser anomenat en els consells d’administració de les grans empreses, a continuació els recordem diferents aspectes i preguntes que plantejava l’entrada en vigor de l’esmentat Reial Decret 56/2016.

El Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer de 2016, pel qual es transposa la Directiva 2012/27 / UE d’eficiència energètica i, fa referència i regula els següents aspectes:

 1. Auditories energètiques (capítol II)
 2. Sistemes d’acreditació per a proveïdors de serveis energètics i auditors energètics (capítol III).
 3. Promoció de l’eficiència energètica en la producció i ús de la calor i del fred (capítol IV)
 4. Defineix edifici de consum d’energia gairebé nul.

Qui té l’obligació de fer una auditoria energètica?

El Reial Decret 56/2016, indica que estaran obligades a realitzar una auditoria energètica les empreses o grups consolidats de societats que tinguin consideració de gran empresa, és a dir, que compleixin algun dels següents requisits :

 1. Que ocupin més de 250 persones.
 2. O que ocupin menys de 250 persones però tinguin un volum de negoci que excedeixi de 50 milions d’euros i, al mateix temps, un balanç general que excedeixi de 43 milions d’euros.

Observacions:

 • Queden excloses microempreses, petites i mitjanes empreses (PIMES).
 • Amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, aquelles empreses que, durant almenys dos exercicis consecutius compleixin amb la condició de gran empresa, s’han de sotmetre a la primera auditoria energètica en el termini de nou mesos, sempre que no hagin realitzat prèviament una a un termini inferior a quatre anys.

Quan s’ha de fer aquesta auditoria energètica?

Les empreses que les hi sigui d’aplicació aquest RD, és a dir, les grans empreses, s’havien de sotmetre a la 1a auditoria en el termini de 9 mesos a partir de la data d’aprovació d’aquest Reial decret, és a dir, tenien com a termini màxim per realitzar-la i registrar-la, fins al 14 de novembre de 2016.

Les empreses obligades a la realització d’auditories, i de manera voluntària, la resta d’empreses, havien de remetre a l’òrgan de la comunitat autònoma competent on es trobi les instal·lacions, una comunicació, en un termini màxim de 3 mesos des que l’esmentada auditoria va ser realitzada.

No obstant això, les auditories que s’haguessin realitzat en un termini inferior a 4 anys previs a la aprovació d’aquest RD o amb posterioritat al 05 de desembre de 2012 s’entendran vàlides i es podrien registrar sempre que complissin els requisits exigits en l’article 3 que estableix l’abast de l’exigència i criteris mínims a complir per les auditories energètiques. Bàsicament recollits en la UNE-EN 16247.

A efectes de justificar el compliment de l’obligació anterior, es podien utilitzar algunes de les dues alternatives següents:

 1. Realitzar una auditoria energètica, que compleixi els requisits de l’article 3 del RD.
 2. Aplicar un sistema de gestió energètica o ambiental, per exemple ISO 50001, certificat per organisme independent d’acord amb normes europees o internacionals corresponents, sempre que el sistema de gestió inclogui una auditoria energètica, que compleixi els requisits de l’article 3 del RD.

Abast d’aquesta auditoria energètica?

Aquesta auditoria haurà de cobrir, almenys, el 85 per cent del consum total d’energia final del conjunt de les instal·lacions ubicades al territori nacional que formin part de les activitats industrials, comercials i de serveis que aquestes empreses i grups gestionen en el desenvolupament de la seva activitat econòmica.

Qui la pot fer aquesta auditoria energètica?

Les auditories energètiques han de ser realitzades per auditors energètics degudament qualificats, sempre que compleixin els requisits en quant a formació i experiència professional mínima que s’estableix en el capítol III d’aquest Reial decret, on defineix la figura d’auditor energètic.

També, pot ser realitzada per tècnics qualificats que pertanyen a la mateixa empresa, sempre que compleixin els requisits en quant a formació i experiència professional mínima que indica el RD en l’apartat on defineix la figura d’auditor energètic (Capitol ·III), i que no tinguin relació directa amb les activitats auditades, i pertanyin a un departament de control intern d’aquesta empresa.

Preguntes diverses sobre aquesta auditoria energètica

on s’ha de presentar aquesta auditoria?

Es crea en el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme un Registre Administratiu d’Auditories Energètiques i s’estableix un sistema d’inspecció de les mateixes. Aquestes competències estan transferides a les comunitats autònoms, per tant en el cas de Catalunya l’entitat que s’encarregarà de crear aquest registre i del sistema d’inspecció i verificació de les mateixes serà l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).

i una vegada presentada i registrada aquesta auditoria què?

Aquesta auditoria s’ha de tornar a fer o renovar cada 4 anys a partir de la data de l’auditoria anterior.

i si no la faig què?

No realitzar la auditoria energètica en el cas de la seva obligatorietat pot ocasionar una sanció qualificada com a molt greu, que suposaria una quantia de entre 10.001 fins a 60.000 €.

No presentar-la al registre dins els terminis establerts, ocasionaria al titular una sanció qualificada com lleu, suposant una quantia de fins a 1.000 €.

Reflexions sobre RD 56/2016, d’auditories energètiques

Les consideracions que des de Garriga Enginyers fem sobre l’aplicació del Reial Decret 56/2016, més enllà d’una regulació, és que aquest s’ha d’entendre com:

 1. Establir una eina d’avaluació continuada en matèria energètica que els pot permetre detectar ineficiències energètiques en les instal·lacions i processos de les seves empreses i organitzacions, amb l’objectiu de millorar-les o eliminar-les.
 2. Aquestes auditories han de permetre disminuir les despeses energètiques optimitzant-ne l’ús, i conseqüentment augmentar la competitivitat de les seves empreses.
 3. Una oportunitat per conèixer el comportament energètic de les seves instal·lacions, i ajudar a prendre decisions empresarials estratègiques.
 4. Previsiblement a partir de la transposició de la directiva europea d’eficiència energètica, en un futur proper es comencin a alliberar partides per subvenció de mesures d’estalvi, especialment aquelles que compleixin criteris d’addicionalitat.

“Per contra, si la visió amb què les empreses afronten l’aplicació d’aquest Reial Decret es limita al compliment de l’obligatorietat, aquestes auditories acabaran essent un cost més dins l’empresa”.

Fases del treball

 1. Contacte preliminar
 2. definició objectius, necessitats i expectatives de l’auditoria energètica
 3. Reunió inicial
 4. informar al client dels objectius, abast, límits i el grau de detall de l’auditoria i acordar aspectes pràctics
 5. Treballs de camp
 6. inventari instal·lacions, i mesurar “in situ” ús energia dins l’organització
 7. anàlisis resultats
 8. Balanç situació actual  rendiment energètic de la instal·lació auditada
 9. Detecció oportunitats de millora energètica
 10. Informe auditoria
 11. Presentació resum final de resultats, estudi viabilitat econòmica implantació millores detectades, i conclusions  al client per a la presa de decisions

Personal qualificat i certificat per a realitzar auditories energètiques

GARRIGA ENGINYERS compta amb  enginyers amb titulació CEM® (Certified Energy Manager) de la Association of Energy Engineers.

La certificació CEM® Certified Energy Manager és una certificació homologada per validar a professionals per a la realització d’auditories energètiques segons aquesta Directiva Europea, complint amb el que indica el paràgraf 2 de l’article 8 RD 56/2016.

Conclusions sobre les auditories energètiques

Per a GARRIGA ENGINYERS una auditoria energètica ha d’aportat als seus clients els següents aspectes:

 • Anàlisi sistemàtica.
 • Aporta valuosa informació no només del consum de energia sinó també de l’operació.
 • L’objectiu d’una auditoria energètica és identificar oportunitats d’estalvi, una auditoria energètica ben feta sempre és rentable.

You may also like...

Popular Posts

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.