BIM

Catalunya implantarà el BIM a l’obra pública

El Govern de la Generalitat de Catalaunya ha acordat aplicar la metodologia BIM de manera obligatòria en determinats contractes d’obra pública i edificació promoguts per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Així, en sis mesos a partir de la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), els licitadors hauran d’utilitzar el BIM en aquells contractes amb un valor estimat a partir de 5 milions d’euros en el cas de les obres i de 200.000 euros en el de subministrament i serveis. Per a contractes d’un valor menor, la seva aplicació podrà decidir-se en el plecs de prescripcions tècniques, en els documents descriptius o deixar-se com a condició d’execució en els plecs de clàusules administratives particulars.

You may also like...

Popular Posts

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.