FV Excedents

Compensació d’excedents d’autoconsum segons RD 244/2019

En el nostre article anterior vàrem donar les claus per a poder entendre el nou Reial Decret 244/2019 pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica.

Seguidament exposarem una de les prinicipals novetats, es tracta de la implantació d’un mecanisme simplificat de compensació d’excedents.

La implantació d’un mecanisme simplificat de compensació d’excedents és una de les novetats d’aquest Reial Decret 244/2019 del passat 4 d’abril.

Aquesta opció només serà possible quan es cumpleixin totes les condicions següents:

 • Font d’energia primaria: Renovable
 • Potència total instal·lació producció ≤ 100 kW. Recordar que es tenen en compte les potències màximes dels inversors instal·lats.
 • Un únic contracte de subministrament pel consum associat i pels consums auxiliars de producció.
 • Existència de contracte de compensació d’excedents.
 • Inexistència de règim retributiu addicional específic

Liquidació modalitat amb excedents acollit a compensació simplificada

Consistirà en un saldo en termes ecònomics de l’energia consumida (€/kWh) en el període de facturació, que no podrà ser superior a un mes. Cal remarcar els conceptes de saldo i econòmics ja que per una banda, en cap cas es pagarà al consumidor pels excedents sinò que es descomptarà del que ha consumit de xarxa, i per l’altra banda, es parlarà de preus horaris i no de potències generades. Així doncs, és clar que en cap cas el valor econòmic de l’energia horaria excedentaria podrà ser superior al valor econòmic de l’energia horària consumida de la xarxa en el període.

A partir d’aquí ens trobem amb diverses opcions:

 • Contracte de subministrament amb comercialitzadora lliure
  • L’energia consumida de xarxa es valorarà al preu horari acordat entre les parts.
  • L’energia horaria excedentària serà valorada al preu horari acordat entre les parts.
 • Contracte de subministrament amb comercialitzadora de referència
  • L’energia excedentaria serà valorada al preu mig horari, Pmh, menys els costos de desviacions, CDSVh. Conceptes definits als articles 10 i 11 del RD 216/2014, de 28 de març.
  • L’energia horaria consumida de xarxa serà valorada al cost horari d’energia del preu voluntari pel petit consumidor a cada hora, TCUh. Concepte definit a l’article 7 del RD 216/2014, de 28 de març.

Instal·lacions colectives

En el cas d’autoconsum col·lectiu, serà necessari la mesura de l’energia generada per tal de poder fer la repartició entre els consumidors participants. A continuació us mostrem un exemple  de repartiment d’una instal·lació amb 4 consumidors:

Energia produïda: 100 kWh (ENGh)

*El valor βi es podrà determinaren funció de la potència a facturar de cada un dels consumidors participants, de l’aportació econòmica a l’hora de la instal·lació de la generació o qualsevol altre criteri que hagin acordat tots els participants i sempre tenint en compte que la suma dels coeficients ha de donar 1. Serà l’empresa distribuïdora l’encarregada d’aplicar aquests coeficients de repartiment segons l’acordat. En absència d’aquest, es calcularan sobre la potència màxima contractada pel consumidor “i” entre la suma de potències màximes contractades per tots els consumidors que participen en l’autoconsum.

Compensació excedents

Per veure un exemple, podem utilitzar els que es mostren a la Guia de tramitació d’autoconsum, publicada per l’IDAE, versió preliminar. Seguint els seus exemples, us mostrarem diferents casos possibles:

Potència contractada: 5,75 kW
Contracte subm. PVPC: 0,073 €/kWh
Consum total: 400 kWh
Producció FV: 300 kWh  
Excedents: 300 –(400-280)= 180 kWh  
Potència contractada: 5,75 kW
Contracte subm. PVPC: 0,073 €/kWh
Consum total: 400 kWh
Producció FV: 450 kWh
Excedents: 450 –(400-200)= 250 kWh  

*Tal com s’especifica en el RD enunciat anteriorment, tot i que en termes de potència els excedents són majors que el consumit de xarxa, en termes de valor econòmic que són els que prevalen no ho és. Així doncs, en aquest cas es podria arribar a compensar uns excedents fins arribar a un valor de 14,60€.

Potència contractada: 5,75 kW
Contracte subm. PVPC: 0,073 €/kWh
Consum total: 400 kWh
Producció FV: 150 kWh  
Excedents: 0 kWh

Com a conclusió, vistos els exemples anteriors, queda clar que és indispensable el correcte dimensionament de la instal·lació per tal d’adaptar al màxim la corba de producció de la instal·lació generadora a la corba de consum, de manera que es maximitzi l’autoconsum instantani de l’energia FV i es generin els mínims excedents possibles. Això és tant important fins al punt que si no és segueix aquesta premisa, el retorn de la inversió pot arribar a ser de molts anys!!!

URSULA BELTRAN MAURI
Directora de projectes a Garriga Enginyers

You may also like...

Popular Posts

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.