Modificació del Codi Tècnic de l'Edificació

Modificació del Codi Tècnic de l’Edificació, cap a edificis més sostenibles.

Tal com ja vàrem avançar en el nostre post anterior sobre el nou marc normatiu de les energies renovables. En aquest nou article descriurem les principals novetats en la nova modificació del codi tècnic de l’edificació.

El passat 27 de desembre es va aprovar el Reial Decret 732/2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març.

L’esmentat Reial Decret incorpora com Annex I, un nou Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB HE), com Annex II una nova secció del Document Bàsic de Salubritat “Protecció enfront de l’exposició al radó” (DB HS6). També introdueix una modificació puntual del Document Bàsic de Seguretat en Cas d’Incendi (DB SI) a la secció SI2 de “Propagació exterior”. Finalment, el Reial Decret realitza una actualització de les normes tècniques referenciades (UNE’s) en quasi tots els documents bàsics (excepte DB-SE-AE i DB-SE-A Acer).

D’altra banda també s’han modificat els Documents de Suport DA DB-SUA / 3 “lliscament de sòls”, el DA DB-HR / 1 “Guia d’ús de les magnituds d’aïllament acústic en relació amb les exigències” i s’ha publicat el nou Document de Suport DA DB HR / 2 “Procediment de càlcul de transmissions indirectes”.

Així mateix, en aquesta modificació del Codi Tècnic de l’Edificació, s’introdueixen mesures per a la protecció de les persones enfront de l’exposició al gas radó, d’acord amb les obligacions imposades per la Directiva 2013/59 / EURATOM. També es fan algunes modificacions en el document bàsic de seguretat en cas d’incendi per limitar adequadament el risc de propagació de foc per l’exterior dels edificis. Aquest risc podria derivar-se de l’increment de les exigències reglamentàries en matèria d’eficiència energètica i la seva influència en els tancaments exteriors dels edificis.

Adaptació a la Directiva Europea

Amb aquesta modificació, s’adapta finalment el Codi Tècnic de l’Edificació al que disposa la Directiva 2010/31 / UE d’eficiència energètica dels edificis. Aquesta directiva estableix l’obligació de revisar i actualitzar els requisits mínims d’eficiència energètica periòdicament, a intervals no superiors a cinc anys, per tal d’adaptar-los als avenços tècnics de el sector de la construcció.

Modificació del Codi Tècnic de l'Edificació

El nou DB HE Estalvi d’Energia

Evidentment la novetat més important i esperada és el nou Document Bàsic d’estalvi d’energia (DB HE) amb una nova redacció del mateix, i definint els edificis de consum quasi nul. La secció HE0 de Limitació del Consum Energètic, estableix ara un valor límit per al consum d’energia primària no renovable, que haurà de ser com a màxim el 50% del consum màxim d’energia primària de l’edifici (en edificis nous). Així mateix, la secció HE1 de Condicions per al Control de la Demanda Energètica, estableix els nous límits de transmitància tèrmica màxima dels elements de l’envolupant així com del seu global, alhora que estableix un nou valor límit, fins ara no contemplat, com és en control solar de l’envolupant com a capacitat de bloquejar la radiació solar directa sobre l’edifici, també es defineix l’estanqueïtat mínima que hauran de garantir les obertures.

Les noves seccions del DB HE

La secció HE2 de Condicions de les Instal·lacions Tèrmiques, no presenta novetats donat que es basa en l’aplicació del RITE (del que esperarem la seva actualització…). Pel que fa la secció HE3 de Condicions de les Instal·lacions d’Enllumenat, el control de l’enllumenat s’haurà d’establir tant en funció de l’ocupació de la zona, com en funció de l’aportació de llum natural. Els valors del VEEI no varien, però es limita el  valor de la potència màxima instal·lada en enllumenat dels edificis, en funció dels nivells d’enllumenat dels recintes. Aquest HE3 suprimeix l’apartat de càlculs luminotècnics quedant aquest contingut a criteri del projectista.

Pel que fa a La Secció HE4 de Contribució mínima d’energia renovable per a cobrir la demanda d’aigua calenta sanitària, ara la contribució, passa a ser procedent d’energies renovables o cogeneracions renovables, amb la possibilitat de connexió des d’un “district heating”. A més, el sistema de mesura d’energia subministrada s’estableix ara d’acord amb el RITE.

Finalment, la Secció HE5 de Generació Mínima d’Energia Elèctrica, redueix la superfície construïda a partir de la qual és d’aplicació l’exigència a 3000 m2. A l’igual que en la secció HE4, la contribució passa a ser procedent de qualsevol font d’energia renovable ja sigui per a ús propi o per a subministre a la xarxa. D’altra banda, la potència a instal·lar és funció de la superfície de l’edifici i de la superfície de coberta, establint una potència mínima de 30 kW i màxima de 100 kW.

Entrada en vigor de la modificació del Codi Tècnic de l’Edificació

L’entrada en vigor del Reial Decret és el 28 de desembre de 2019, amb uns terminis per a l’aplicació voluntària i obligatòria de les exigències, en funció de la data de sol·licitud de la llicència d’obres.

Llicències sol·licitades  abans del 28/12/19

No és d’aplicació la modificació del CTE, però les obres han de començar en el termini de validesa de la llicència o en un termini màxim de 6 mesos de la concessió de la llicència.

Llicències sol·licitades entre el 28/12/19 i 28/06/20:

L’aplicació de la modificació del CTE és voluntària, però les obres han de començar en el termini de validesa de la llicència o en un termini màxim de 6 mesos de la concessió de la llicència.

Llicències que es sol·licitin a partir del 29/06/20:

S’haurà d’aplicar la modificació del CTE en la seva totalitat.

Conclusions

L’aprovació d’aquesta modificació del Codi Tècnic de l’Edificació i en especial el seu Document Bàsic d’estalvi d’Energia DB HE, suposa un important pas endavant cap a la sostenibilitat dels edificis, fomentant l’ús de tecnologies més eficients i sostenibles pel condicionament dels espais interiors, sempre amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2

You may also like...

Popular Posts

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.