autoconsum

Les claus per entendre el nou Decret d’autoconsum

Donant continuïtat al que va establir el Reial Decret 15/2018, s’ha publicat el nou Decret d’autoconsum RD 244/2019, obeint en certa manera a la transposició a la legislació espanyola de l’article 21 de la Directiva 2018/2001 del Parlament Europeu i de Consell d’11 de setembre de 2018, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables.

D’aquesta manera s’organitzen les instal·lacions i les formes d’autoconsum, dividint les instal·lacions elèctriques en:

 • Sense excedents energètics, per tant, no vessen a la xarxa.
 • Amb excedents energètics, per tant, vessen a la xarxa. Aquestes alhora es classifiquen en dos categories:
  • Tipus a: Instal·lacions generadores, amb la producció d’origen exclusivament renovable i amb una potència màxima de 100 kW.
  • Tipus b: Les restants que no compleixen les condicions anteriors.

També incorpora l’autoconsum col·lectiu, estenent aquest concepte a més d’un únic consumidor, afegint a aquest dret el “consumidor associat”. Aquest concepte el limita mitjançant el terme ‘instal·lació pròxima’, fent referència a la proximitat entre les instal·lacions de generació i les instal·lacions elèctriques dels consumidors associats. Arribats a aquest punt, cal indicar que la influència d’aquest RD és pràcticament nul·la als consumidors connectats en alta tensió a tarifes industrials de sis períodes, donat que ni se’ls menciona.

Estableix els equips de mesura a instal·lar :

 • Generalment sol es requereix un equip de mesura bidireccional al punt frontera.
 • En el cas d’autoconsum col·lectiu, amb excedents no acollits a la compensació amb varis contractes de subministrament o tecnologia no renovable hauran de comptar amb dos equips: un pel consum i un altre per mesurar la generació neta.
 • En certs casos es permet que el comptador de mesura s’ubiqui fora del punt frontera.

Estableix el règim econòmic, establint diverses possibilitats que varien en funció del tipus d’autoconsum. D’una banda els autoconsums amb excedents que s’acullen a la compensació, que podran vendre la energia al pool o compensar mensualment excedents, mitjançant la valoració de l’energia horària excedent (compensació simplificada). Limita l’import a compensar, que mai podrà ser superior a la valoració mensual de  l’energia horària consumida. Per altra banda ens trobem amb els autoconsums que no s’acullen a la compensació, que hauran de vendre obligatòriament els excedents al mercat.

Principals canvis a mode de resum:

  3 modalitats d’autoconsum:

 • Sense excedents
 • Amb excedents que s’acullen compensació
 • Amb excedents que no s’acullen a compensació

Reglamentació per autoconsum col·lectiu

La potència instal·lada és la potència màxima de l’inversor

Es permet que el consumidor i el propietari de la instal·lació no siguin la mateixa persona o entitat.

Es simplifica la tramitació:

 • No cal permís d’accés i connexió en el cas d’instal·lacions sense excedents i amb excedents inferiors a 15 kW.
 • L’empresa distribuïdora realitzarà per ofici el contracte d’accés en les instal·lacions de fins 100 kW connectades a baixa tensió.

Equip de mesura a instal·lar

Inscripció automàtica al Registre d’Autoconsum en certs casos.

No us perdeu el pròxim article, on explicarem de què es tracta la compensació amb algun exemple .

URSULA BELTRAN MAURI
Directora de projectes a Garriga Enginyers

You may also like...

Popular Posts

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.