incendis

Inscripció al RITSIC d’instal.lacions contra incendis d’acord amb el RIPCI

D’acord amb el Reial Decret 513/2017 pel que s’aprova el Reglament d’instal.lacions de protecció contra incendis i segons s’informa des de la Sub-direcció General de Seguretat Industrial, els titulars d’instal·lacions de protecció contra incendis hauran d’inscriure al RITSIC totes les instal-lacions de protecció contra incendis noves, incloses en establiments afectats pel CTE o pel RSCIEI amb les següents excepcions:

  • Instal-lacions que només estiguin dotades de sistema d’extintors d’incendis i/o de sistema de mantes ignífugues.
  • Instal-lacions contra incendis que formin part d’una altra instal-lació de seguretat industrial (RCG, RIP, RAT).

També s’han d’inscriure les instal-lacions de protecció contra incendis existents, de les activitats sotmeses a inspecció periòdica d’acord amb l’Art. 22 del RIPCI en els terminis assenyalat en la disposició transitòria núm. 4:

Article 22. Inspeccions periòdiques.

1. En aquells casos en què la inspecció de les instal·lacions de protecció activa contra incendis no estigui regulada per reglamentació específica, els titulars de les mateixes hauran de sol·licitar, almenys, cada deu anys, a un organisme de control acreditat, d’acord amb els procediments que estableix el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial, aprovat per Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, la inspecció de les seves instal·lacions de protecció contra incendis, avaluant el compliment de la legislació aplicable.

2. S’exceptuen del que disposa l’apartat anterior els edificis destinats a:

a) Ús residencial habitatge,

b) Ús administratiu amb superfície construïda menor de 2000 m2,

c) Ús docent amb superfície construïda menor de 2000 m2,

d) Ús comercial amb superfície construïda menor de 500 m2,

e) Ús pública concurrència amb superfície construïda menor de 500 m2 i

f) Ús aparcament amb superfície construïda menor de 500 m2,

A condició que no conflueixin en cap d’aquests casos zones o locals de risc especial alt, amb independència de la funció inspectora assignada als serveis competents en matèria d’indústria de la Comunitat Autònoma i de les operacions de manteniment previstes en aquest Reglament.

3. D’aquestes inspeccions s’aixecarà una acta, signada pel tècnic titulat competent de l’organisme de control que ha procedit a la inspecció i pel titular de la instal·lació, que conservaran una còpia, que estarà a disposició dels serveis competents en matèria de indústria de la Comunitat Autònoma.

4. En cas que es detectin incompliments respecte al present Reglament, l’organisme de control que ha realitzat la inspecció ha de fixar els terminis per esmenar-i, en cas que aquests siguin de caràcter molt greu o no es corregeixin en aquests terminis, el posarà en coneixement dels serveis competents en matèria d’indústria de la comunitat autònoma.

Disposició transitòria quarta. Primera inspecció de les instal·lacions existents.

1. Les instal·lacions de protecció contra incendis existents a l’entrada en vigor d’aquest Reglament, subjectes a les inspeccions periòdiques que estableix l’article 22 del mateix, s’han de sotmetre a la primera inspecció als deu anys de la seva posada en servei.

2. Les instal·lacions de protecció contra incendis existents amb deu o més anys des de la seva posada en servei, a l’entrada en vigor d’aquest Reglament, s’han de sotmetre a la primera inspecció en els següents terminis màxims:

a) Instal·lacions amb una antiguitat major o igual a 20 anys: en el termini d’un any.

b) Instal·lacions amb una antiguitat major o igual a 15 anys i menor a 20 anys: en el termini de dos anys.

c) Instal·lacions amb una antiguitat major o igual a 10 anys i menor a 15 anys: en el termini de tres anys.

Enllaç al RD 513/2017 RIPCI http://bit.ly/ritsic_pci

Enllaç a la tramitació electrònica Canal empresa: http://bit.ly/canal_empresa_pci

You may also like...

Popular Posts

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.